Czy istnieja szkolenia dla bezrobotnych

Bezrobotny jest to, w ogólnym skrócie, osoba nie będąca w stałym stosunku pracy z żadnym pracodawcą. Według obowiązującego prawa, osobą bezrobotną jest również osoba, która pracuje, ale nie posiada żadnej umowy z pracodawcą. 

Fundusz Pracy

Dla osób niepracujących są organizowane szkolenia dla bezrobotnych opłacane ze środków Funduszu Pracy. Mają na celu nie tylko lepsze wykwalifikowanie człowieka lub zdobycie ogólnych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Uczą również jak skutecznie rozpocząć poszukiwania pracy. Jednak nie każdy, kto jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, będzie miał możliwość wzięcia udziału w ufundowanych szkoleniach. Kursy te są bowiem skierowane do osób, które nie posiadają ogólnych kwalifikacji zawodowych lub też tę zdolność utraciły. Ponadto do ludzi, którzy nie mają umiejętności aktywnego szukania pracy.

Kto może skorzystać?

Ogólnie jest przyjęta zasada, że szkolenia dla bezrobotnych nie trwają dłużej niż 25 godzin tygodniowo, a całość nauczania może trwać od 6 miesięcy do roku.  Aby, będąc osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, wziąć udział w szkoleniu fundowanym w całości z Funduszu Pracy, należy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i uzyskać niezbędne instrukcje odnośnie możliwości odbycia kursu. Oczywiście firma, w której ubiegamy się o szkolenie dla bezrobotnych, musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Należy również pamiętać o tym, że obowiązuje ogólna zasada równości w korzystaniu ze szkolenia bez względu na płeć, rasę czy niepełnosprawność.

szkolenie

źródło: https://berndson.pl/img/upload/14ccd85cdd827a9a9a05e0a8a1647176292e4f1c.png

Podniesienie kwalifikacji

Dodatkowymi zaletami szkolenia dla bezrobotnych, poza podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, są między innymi możliwości uzyskania stypendium w wysokości 120% od zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast jeśli, będąc zarejestrowanym jako osoba niepracująca, rozpocznie się szkolenie na które zostaliśmy skierowani przez starostę, a w czasie tego szkolenia podejmiemy zatrudnienie, przysługuje nam stypendium w wysokości 20% zasiłku. Co więcej, całość kosztów dojazdu może zostać zwrócona przez starostę, który skierował danego bezrobotnego na szkolenie. Dodatkowo można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza naszym miejscem zamieszkania, a firma szkoląca zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.