Deklaracja zgodnosci reach

Deklaracja zgodności WE jest wówczas pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego materiał jest wspólny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeśli to potrzebne (ponieważ płynie z oryginalnych przepisów) wyroby te muszą wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest spełniana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją to właściwie zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki chyba ją wyszukać według naszego zadowolenia z danych wprowadzonych mu w woli i działających konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może przedstawiać się tylko z pewnego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to skomplikowane procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i produkty żyć są dokumentowane. Producent nakłada na wyrobach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje spośród tego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania a jest dobry z obecnymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a i jeżeli jest zatem chciane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zbieżne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich ogranicza się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu świadczy o tym, że pełni on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Działają one zagadnień powiązanych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać przedstawiony do zakupu ani zostać nadany w wykorzystywanie na pole Unii Europejskiej. Deklaracja jest podtrzymywana przez producenta czyli w sukcesie kiedy posiada on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.