Na czym polega controlling finansowy

Obecny rynek podlega bezustannym zmianom, które generują nie tylko nowe możliwości, ale też stwarzają nowe typy współzawodnictwa. Zaś controlling finansowy to instrument pomagający w ustalaniu priorytetów pieniężnych firmy. Bezkompromisowa konkurencja motywuje przedsiębiorstwa do bieżącej obserwacji finansów tudzież ograniczania nadmiernych wydatków. 

Efektywne zarządzanie

Controlling finansowy stanowi narzędzie diagnostyczne procesu planowania, koordynowania i nadzorowania kosztów działalności, służące kontrolowaniu procesów ekonomicznych firmy. Klarowna wizja rzeczywistości oraz szybkość reakcji decydują o jakości i efektywności zarządzania, dlatego spółki starają się utrzymywać rozsądną organizację swojego kapitału. Zabiegami wchodzącymi w zakres controllingu finansowego są m.in. określanie zapotrzebowania na środki pieniężne, opłacalność rodzajów finansowania przedsiębiorstwa, rachunek kosztów i zysków, a także płynność finansowa i analiza efektywności inwestowania kapitału.

controlling finansowy

Płynność finansowa

Zadaniem controllingu finansowego jest zapewnienie i utrzymanie płynności finansowej firmy. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do regularnego wypełniania zobowiązań płatniczych. Controlling finansowy składa się z trzech kolejno następujących po sobie etapów. A mianowicie: fazy planowania, realizacji oraz kontroli, przy czym planowanie i kontrola poszczególnych zadań należy do zadań controllera oraz menadżera finansowego, natomiast faza realizacji wykonywana jest przez treasurera. Controlling finansowy jest obecny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kiedy działalność przejawia cechy decentralizacji. Charakteryzuje się nadawaniem uprawnień decyzyjnych kierownikom średniego i niższego szczebla wraz z udzielaniem im informacji zwrotnej na temat wpływu ich pracy na wyniki firmy.