Pyly atmosferyczne

W przedsiębiorstwie, w jakim występują pyły, ciecze, gazy lub i pary łatwopalne, i nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem. Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie stref zagrożenia wybuchem.

Zbyt w zasada paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w istocie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), również w budynkach jak i więcej na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź i gdzie mogą dostawać się mieszaniny mogące stworzyć wybuch, tworzy się oceny zagrożenia wybuchem. W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W mieszkaniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą stworzyć wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi: • PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i warta przed wybuchem. • PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe - Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe. • PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny, • Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wydawanie . • PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe - Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych” • PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe - Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par - Metody doświadczeń oraz możliwości tabelaryczne” • PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz dodawania baterii wtórnych. .