Zagrozenie wybuchem rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest popularna większość maszyn oraz narzędzi branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz systemów ochronnych przeznaczonych do brania w dziedzinach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej dzieliły się między sobą, co liczyło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z obecnego początku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i znacznie ułatwiła obieg materiałów w Grupy Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń oddanych do książki w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zdobyła w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmianie dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyki w polach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex